Kallelse till årsmöte 2023


Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma i Gullbroget Samfällighetsförening för vatten och avlopp

Vi nu bestämt datum årsmötet för 2023. Det kommer att hållas klockan 19:00 onsdagen den 21 mars.

Årsmötet kommer i år att hållas på Gullbringa golfklubbs mötesrum. Väl mött.

Motioner och övriga frågor skickas till gullbroget@gmail.com,  senast en vecka innan årsmötet.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Dagordning vid stämman 

 1. Mötet öppnas, upprop och fastställande av röstlängd
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordningen.
 4. Val av ordförande för stämman 
 5. Val av sekreterare för stämman 
 6. Val av två justerare 
 7. Styrelsens och revisorernas berättelser 
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
 10. Diskussion och beslut om utvidgande av fastigheter i föreningen
 11. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 
 12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstat samt debiteringslängd 
 13. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 
 14. Val av revisorer och suppleanter 
 15. Fråga om val av valberedning 
 16. Information trasiga pumpar och om extra avgift för att täcka kostnaderna.
 17. Övriga frågor
 18. Meddelande om plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt 
 19. Mötet avslutas